Algemene Voorwaarde

Deze voorwaarden zijn van kracht voor Krav Maga trainingen die geleverd word door Sparren met Spanning. Voor de overige trainingen en diensten gelden andere voorwaardes. Deze zijn te vinden op de start pagina. Om Krav Maga te beoefenen dient men 5 jaar of ouder zijn.

Artikel 1. Aanmelden
Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en af te geven of op te sturen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Sparren met Spanning het inschrijfformulier heeft ontvangen. Rekening wordt gehouden of er één gratis proefles is gevolgd.

Artikel 2. Verlengen
De periode van inschrijving wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 35 dagen voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Het geschreven document dient voorzien te zijn van een handtekening en fysiek te worden overhandigd aan de instructeur.

Artikel 3. Contributie
Sparren met spanning hanteert een jaarprijs. Dit is exclusief de schoolvakanties en 5 dagen indien er een les niet door kan gaan. Deze prijs is verdeeld over de 12 maanden.

Artikel 4. Betalen
De betaling van de verschuldigde contributie, wordt op de eerste werkdag van de maand automatisch afgeschreven. Losse lessen dienen voor aanvang van de training contant worden voldaan. Indien het bedrag wordt gestorneerd dient men binnen de maand de contributie over te maken op Iban nr  NL56INGB0006268122 op naam van Sparren met Spanning. Het is mogelijk handmatig de contributie over te maken. Bij deze betaling komt daar 5.- extra administratiekosten bij.

Artikel 5. In gebreke
Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft om welke reden dan ook, wordt € 10, – administratiekosten in rekening gebracht. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Sparren met Spanning om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 6. Aanpassen lesgeld
De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Sparren met Spanning worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.

Artikel 7. Aanpassen lestijden
Sparren met Spanning behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen en school vakanties is Sparren met Spanning gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave. Restitutie van de contributie, kleding of materiaal wordt niet verleend. Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden een vervanger te vinden voor het geven van een les/training. Mogelijk zal, bij het niet tijdig vinden van een vervanger, de les komen te vervallen.

Artikel 8. Opzeggen
Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een kalender maand van te voren op te zeggen via ons online opzegformulier. Deze is te vinden via de link https://www.kravmaga-dh.nl/opzeggen/. Wanneer het lid het lidmaatschap via het opzegformulier opzegt, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks moeten worden voldaan tot het moment van werkelijke uitschrijving, met in acht neming van de opzegtermijn van een kalendermaand. Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om het lid toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 9. Wijzigen of Pauzeren van abbonementsvorm
Wanneer men van abonnement wil veranderen moet dat minimaal één kalendermaand van te voren aangeven. Er dient dan opnieuw het aanmeldingsformulier worden ingevuld. 

Pauzeren is alleen mogelijk na overleg met Dave Hoeing. Ook hiervoor hanteren wij één kalendermaand.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Het gebruik maken van apparatuur en materiaal is geheel voor eigen risico van het lid. Sparren met Spanning aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. Sparren met Spanning aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. De instructeur doceert een systeem waarbij het aanraken van de cursisten onvermijdelijk is en is daardoor genoodzaakt fysiek contact te maken met de cursisten. Contact, dat kan variëren van eenvoudige grepen en omvattingen tot stoot- en traptechnieken, welke een fysieke of mentale impact kunnen hebben op het lid.

Artikel 11. Naamsgebruik en leerstof
Gebruik van logo en naam zonder toestemming van Sparren met Spanning kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben. De aangeleerde, verworven leerstof, materieel of immaterieel, mag niet verhuurd of verkocht worden ten einde er zelf beter van te worden in de meest ruime zin van het woord. Video-opnamen van lessen of delen van de les zijn ten strengsteverboden.

Artikel 12. Krav Maga Global
De cursist dient, bij deelname aan lessen Krav Maga, zich tevens te onderwerpen aan de Lidmaatschapsvoorwaarden van KMG – NL. Deze zijn vrijblijvend op te vragen via KMG – Nederland en www.kravmaga.nl.

Artikel 13. Inhalen gemiste lessen
Wanneer een lid  1 of meer lessen in de week mist, is het alleen mogelijk na overleg met Dave Hoeing deze tot en met de week er op in te halen. Daarna is dit niet meer mogelijk 

Artikel 14. Opvragen
De algemene voorwaarden en de huisregels van Krav Maga Hellevoetsluis zijn te allen tijde via het personeel van de sportschool op te vragen en via https://kravmaga-dh.nl. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Krav Maga Hellevoetsluis te accepteren.